Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Budownictwa, Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

I piętro, pok. nr 7 tel. 85 731 92 11 

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Formularz do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

  • Biuro Obsługi Interesanta, parter
  • Sekretariat, II piętro pok. nr 11

OPŁATY

Za wydanie zezwolenia: 82 zł

Zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brańsk: Bank Spółdzielczy Brańsk 81 8063 0001 0010 0100 0101 0001, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Brańsk, parter pok. nr 2. 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Brańsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2017-06-21