TYTUŁ SPRAWY

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Poprzez dane jednostkowe, udostępniane przez organy gminy, rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister właściwy do spraw wewnętrznych, natomiast dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gminy, prowadzące te rejestry.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.
  2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel. (0-85) 737503

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI
II piętro, pokój nr 8

OPŁATY

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 tj.).
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 836 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1388)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2017-05-25