Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

TYTUŁ SPRAWY

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

WYMAGANE DOKUMENTY

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Referat Finansowy, pokój nr 2, tel. (0-85) 73-19-210

OPŁATY

Brak opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wnioski składa się w terminach:

  1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
  2. od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

INNE INFORMACJE

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta uważa się osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

  1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 21 listopada 2016 r. w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934) stawka zwrotu w 2017 roku wynosi 1,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 21 listopada 2016 r. w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Data wytworzenia: 2007-09-03

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data wprowadzenia: 2007-09-03

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2007-09-03