TYTUŁ SPRAWY

Zaświadczenia w sprawach podatkowych.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o wydanie zaświadczenia – można wykorzystać wzór:

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Referat Finansowy, pokój nr 2, tel. (0-85) 73-19-210

OPŁATY

Opłata skarbowa wynosi:

  • od wydania zaświadczenia – 17 zł,
  • od wydania zaświadczenia w sprawach niezalegania w podatkach – 21 zł;

z wyjątkiem zwolnionych z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.)
  • Dział VIII A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2008-02-14