TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY I PROMOCJI

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
      1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;

      2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania;

      3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

      4. przedmiot działalności gospodarczej;

      5. adres punktu sprzedaży;

      6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołaczyć następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

tel. (85) 7375031, (85) 7319 207

Referat OR, pokój nr 9

OPŁATY

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność godpodarczą w tym zakresie, wnoszą opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  •   525 zł na sprzedaż napojów  zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  •   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  •   2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkohol.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Brańsk pok. nr 2 lub na rachunek bankowy 81 8063 0001 0010 0100 0101 0001 BS w Brańsku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zezwolenie jest wydawane przez Wójta Gminy Brańsk po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Brańsk.

INNE INFORMACJE

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 2 lata.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 4 lata.

3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem  piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w  wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wyżej wartości,  wnoszą opłatę w wysokości:.

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa powyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

4. Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży,

b) dokonania opłaty w wysokości określonej zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Brańsk

Data wytworzenia: 2017-05-30

Wprowadzający: Weronika Sztejniec

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2017-06-23

Opublikował: Weronika Sztejniec

Data publikacji: 2008-02-14