TYTUŁ SPRAWY

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT OGÓLNY, OŚWIATY i PROMOCJI

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kopia aktualnego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

tel. (85) 7375031, (85) 7319207

Referat OR, pokój nr 9

OPŁATY

  • 43,75 zł - sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 43,75 zł - sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 175 zł - sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Brańsk pok. nr 2 lub na rachunek bankowy 81 8063 0001 0010 0100 0101 0001 BS w Brańsku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodnie z art. 35 Kpa sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY

Wydanie decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Brańsk.

INNE INFORMACJE

1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Brańsk

Data wytworzenia: 2018-08-02

Wprowadzający: Weronika Sztejniec

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2018-08-02

Opublikował: Weronika Sztejniec

Data publikacji: 2008-02-14