TYTUŁ SPRAWY

Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA

REFERAT FINANSOWY

OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz o lasach, sporządzoną na formularzach wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
  1. składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje:
   • na podatek rolny, leśny w terminie do dnia 15 stycznia,
   • na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Informacje podatkowe wg ustalonych wzorów.
 2. Deklaracje podatkowe wg ustalonych wzorów.

 

Obowiązek składania informacji przez osoby fizyczne oraz deklaracji przez osoby prawne dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Referat Finansowy, pokój nr 2, tel. (0-85) 73-19-210

INNE INFORMACJE

Terminy płatności podatków:

1. Osoby fizyczne: w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

2. Osoby prawne: podatek od nieruchomości – I rata w terminie do 31 stycznia, kolejne raty  w terminie do 15 każdego miesiąca, podatek leśny – do 15 każdego miesiąca, podatek rolny – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

 

Podatki są płatne u inkasenta (sołtysa wsi), w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

BS Brańsk

81 80630001 0010 0100 0101 0001

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)
 • Art. 1-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Brańsk

Wprowadzający: Marcin Kietliński

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Marcin Kietliński

Data publikacji: 2008-02-14