Ogłoszenie dotyczące wyboru ławników

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY BRAŃSK informuje, że do dnia 30 czerwca 2007 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do sądu rejonowego.


Kandydatów mogą zgłosić:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe
zarejestrowane na podstawie prawa,
- co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale w GMINIE BRAŃSK.
(kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.) w trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór udostępniony w siedzibie urzędu i stanowi załącznik do niniejszego ogłoszeniana)
2. Do karty zgłoszonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób.
3. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem.
4. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
- 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
- informację z Krajowego Rejestru Karnego;
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, pok. 5 do dnia 30 czerwca 2007 r.

(Informacja telefoniczna pod numerami: 085 7375365, 085 7375031)

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Jaworowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-06-26

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-06-26

Data modyfikacji: 2007-06-26

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-06-26