Ogłoszenie dotyczące naboru wnioskow o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego

OGŁOSZENIE

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w II półroczu 2013 r. będą przyjmowane:

od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

        Do wniosku składanego w sierpniu 2013 r. należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w okresie

od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Od dnia 24.07.2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku – do pobrania w Urzędzie Gminy Brańsk - punkt obsługi  interesanta i w referacie finansowo-budżetowym, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i na stronie BIP Urzędu Gminy Brańsk bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl. Wnioski należy składać w:

Urzędzie Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk – punkt obsługi interesanta lub w sekretariacie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym będącym posiadaczami użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego 2013 r. w rozumieniu przepisów ustawy            o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.

         Zwrot podatku nie będzie przysługiwał w odniesieniu do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów

o podatku rolnym.

         W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali posiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków). Pisemna zgoda jest składana we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

        Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku tj. 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminie:

od 1 października do 31 października 2013 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisława Iwańczuk Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-08-20

Data modyfikacji: 2013-08-20

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2013-08-20