Statut Gminy Brańsk

UCHWAŁA Nr III/28/02
RADY GMINY BRAŃSK
z dnia 31 grudnia 2002  r.

w sprawie Statutu Gminy Brańsk


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984) uchwala się, co następuje:

§ 1


Uchwala się statut Gminy Brańsk stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

§ 2


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3


Traci moc uchwała Nr XVIII/88/96 Rady Gminy Brańsk z 28 września 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Brańsk z póź. zm.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Wojciech Łukasz Jakubowski

Załączniki do treści

  • Statut Gminy Brańsk (PDF, 717,41 KB)

    Załącznik Nr 1 do Uchwały bRady Gminy Nr III/28/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Brańsk.

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Łukasz Jakubowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2002-12-31

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-09-06

Data modyfikacji: 2007-09-06

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-09-06