Uchwała Nr XII/84/04 w sprawie statutu Gminy Brańsk

UCHWAŁA NR XII/84/04 RADY GMINY BRAŃSK
z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/02 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Brańsk.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr III/28/02 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Brańsk wprowadza się następujące zmiany:
2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr III/28/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. wprowadza się zmianę poprzez dodanie załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Brańsk w następującym brzmieniu:
„Zasady nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Brańsk.
1. Honorowe obywatelstwo gminy nadaje się za szczególne zasługi dla Gminy Brańsk.
2. Inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa gminy posiadają podmioty wymienione w § 53 Statutu.
3. Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa gminy analizują i opiniują komisje stałe Rady Gminy, na wspólnym posiedzeniu.
4. Wójt przyjmuje ustne oświadczenie osoby nominowanej wyrażające zgodę na przyjęcie honorowego obywatelstwa.
5. Akt nadania honorowego obywatelstwa wręczany jest przez Wójta i Przewodniczacego Rady Gminy w czasie obrad Rady Gminy lub innej uroczystości zorganizowanej przez gminę.
6. W szczególnym przypadku akt nadania honorowego obywatelstwa może być wręczony w innym miejscu”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Łukasz Jakubowski

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Łukasz Jakubowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2004-05-25

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-09-06

Data modyfikacji: 2007-09-06

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-09-06