Uchwała NR XVII/121/04 w sprawie zmian w statucie Gminy Brańsk

UCHWAŁA NR XVII/121/04 RADY GMINY BRAŃSK
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Brańsk.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/28/02 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 12, poz. 350) wprowadza się nastepujące zmiany:
1) § 77 otrzymuje brzmienie: „Członek Komisji Rewizyjnej nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”;
2) § 90 otrzymuje brzmienie: „Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia projekt planu pracy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, poprzedzający rok objęty planem pracy”;
3) § 92 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wiernie odzwierciedla przebieg posiedzenia, a w szczególności zawiera:
a) numer i datę odbycia posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) nazwiska i imiona obecnych członków Komisji,
d) uchwalony porządek posiedzenia,
e) przebieg posiedzenia, a w szczególności, zgłoszone wnioski i opinie, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania,
f) do protokołu dołącza się:
- listę obecności,
- inne materiały przedłożone Komisji do zaopiniowania,
- złożone na piśmie usprawiedliwienia nieobecności,
g) protokoły z posiedzeń Komisji otrzymują w ciagu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden,
h) protokoły z posiedzeń Komisji numerowane są cyframi arabskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku”;
4) tytuł Rozdziału X otrzymuje następujące brzmienie: „Organizacja i rozpatrywanie skarg i wniosków przez Radę Gminy”;
5) § 113 otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, a jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach od 1400 do 1600. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych.”;
6) § 114 otrzymuje brzmienie:
„1. Skargi na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych kierowane są do Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady przekazuje skargę Komisji Rewizyjnej, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Komisja swoje stanowisko wyraża w formie opinii.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada opinię Przewodniczącemu Rady, który wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skargi.
4. O sposobie załatwienia skargi przez Radę zawiadamia się skarżącego.”;
7) § 115 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady, przekazuje się Przewodniczącemu Rady.
2. Przewodniczący może skierowac wniosek do zaopiniowania przez Komisje lub Wójta.
3. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady
4. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.”;
8) § 116 otrzymuje brzmienie: „Odpowiedzi na skargi i wnioski ropatrywane przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady”;
9) dodaje się § 117 w brzmieniu „Skargi i wnioski obywateli, do rozpatrywania i załatwiania których właściwa jest Rada, rejestruje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Urzędzie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszko

Metryka strony

Udostępniający: Ryszard Wietoszko Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2004-12-29

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-09-06

Data modyfikacji: 2007-09-06

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-09-06