Prawo miejscowe

Prawo Miejscowe - Kadencja 2006 - 2010

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

 

Rok 2006

UCHWAŁA NR V/36/07

UCHWAŁA NR V/36/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR VI/41/07UCHWAŁA NR VI/41/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o planie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
UCHWAŁA NR VII/43/07UCHWAŁA NR VII/43/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
UCHWAŁA NR VIII/48/07UCHWAŁA NR VIII/48/2007 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008 r.
UCHWAŁA NR VIII/49/07UCHWAŁA NR VIII/49/2007 RADY GMINY  BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
UCHWAŁA NR VIII/50/07UCHWAŁA NR VIII/50/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VIII/51/07 UCHWAŁA NR VIII/51/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR VIII/52/07UCHWAŁA  NR VIII/52/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
UCHWAŁA NR IX/59/07UCHWAŁA NR IX/59/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR IX/60/07UCHWAŁA NR IX/60/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 

Rok 2008

UCHWAŁA NR XI/75/08UCHWAŁA NR XI/75/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.
UCHWAŁA NR XI/76/08UCHWAŁA NR XI/76/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku.
UCHWAŁA NR XI/77/08UCHWAŁA NR XI/77/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za   warunki pracy oraz niektórych innych składników   wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe  zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Brańsk.
UCHWAŁA NR XI/78/08UCHWAŁA NR XI/78/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat.
UCHWAŁA NR XI/81/08UCHWAŁA NR XI/81/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA NR XI/85/08UCHWAŁA NR XI/85/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XIII/97/08UCHWAŁA NR XI/97/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
UCHWAŁA NR XIV/113/08UCHWAŁA NR XIV/113/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XIV/114/08UCHWAŁA NR XIV/114/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w Staucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku.
UCHWAŁA NR XIV/116/08UCHWAŁA NR XIV/116/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
UCHWAŁA NR XIV/118/08UCHWAŁA NR XIV/118/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XV/121/08UCHWAŁA NR XV/121/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XVI/125/08UCHWAŁA NR XVI/125/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
UCHWAŁA NR XVI/126/08UCHWAŁA NR XVI/126/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XVI/127/08 UCHWAŁA NR XVI/127/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XVI/128/08UCHWAŁA NR XVI/128/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
 

Rok 2009

UCHWAŁA NR XVIII/141/09UCHWAŁA NR XVIII/141/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku.
UCHWAŁA NR XVIII/142/09UCHWAŁA NR XVIII/142/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy.
UCHWAŁA NR XVIII/144/09UCHWAŁA NR XVIII/144/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
UCHWAŁA NR XVIII/145/09UCHWAŁA NR XVIII/145/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
UCHWAŁA NR XVIII/148/09UCHWAŁA NR XVIII/148/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
UCHWAŁA NR XIX/168/09UCHWAŁA NR XIX/168/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Brańsk.
UCHWAŁA NR XXI/176/09UCHWAŁA NR XXI/176/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XXII/184/09UCHWAŁA NR XXII/184/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XXII/185/09UCHWAŁA NR XXII/185/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
UCHWAŁA NR XXIII/193/09UCHWAŁA NR XXIII/193/09 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 

Rok 2010

UCHWAŁA NR XXIV/197/10UCHWAŁA NR XXIV/197/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk.
UCHWAŁA NR XXIV/201/10UCHWAŁA NR XXIV/201/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
UCHWAŁA NR XXIV/202/10UCHWAŁA NR XXIV/202/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XXV/205/10UCHWAŁA NR XXV/205/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy.
UCHWAŁA NR XXV/206/10UCHWAŁA NR XXV/206/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy. 
UCHWAŁA NR XXV/210/10UCHWAŁA NR XXV/210/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk.
UCHWAŁA NR XXVII/217/10UCHWAŁA NR XXVII/217/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brańsk osobom do tego uprawnionym.
UCHWAŁA NR XXVII/219/10UCHWAŁA NR XXVII/219/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 sierpnia 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Brańsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych nalezności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
UCHWAŁA NR XXVIII/221/10UCHWAŁA NR XXVIII/221/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
UCHWAŁA NR XXVIII/223/10UCHWAŁA NR XXVIII/223/10 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Adamczyk Urząd GminyBrańk

Wytwarzający/odpowiadający: Alina Adamczyk

Wprowadzający: Alina Adamczyk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2012-04-16

Opublikował: Alina Adamczyk

Data publikacji: 2008-02-12