Uchwały Rady Gminy Brańsk - Kadencja 2006 - 2010

 

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

 

Rok 2006

UCHWAŁA Nr V/30/07

UCHWAŁA Nr V/30/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brańsk.

UCHWAŁA NR V/31/07

UCHWAŁA NR V/31/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Koszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.

UCHWAŁA NR V/32/07

UCHWAŁA NR V/32/07 RADY GMINY BRAŃSKz dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru prze kształcenia Szkoły Podstawowej w Chojewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.

UCHWAŁA NR V/33/07

UCHWAŁA NR V/33/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świrydach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie.

UCHWAŁA NR V/34/07

UCHWAŁA NR V/34/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Brańsk oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r.

UCHWAŁA NR V/35/07

UCHWAŁA NR V/35/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Brańsk oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r.

UCHWAŁA NR V/36/07

UCHWAŁA NR V/36/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR V/37/07UCHWAŁA NR V/37/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
UCHWAŁA NR VI/38/07UCHWAŁA NR VI/38/07 RADY GMINY BRAŃSK 29 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świrydach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie.
UCHWAŁA NR VI/39/07UCHWAŁA NR VI/39/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.
UCHWAŁA NR VI/40/07UCHWAŁA NR VI/40/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Koszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach.
UCHWAŁA NR VI/41/07UCHWAŁA NR VI/41/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały o planie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
UCHWAŁA NR VI/42/07UCHWAŁA NR VI/42/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
UCHWAŁA NR VII/43/07UCHWAŁA NR VII/43/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
UCHWAŁA NR VII/44/07UCHWAŁA NR VII/44/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010.
UCHWAŁA NR VII/45/07UCHWAŁA NR VII/45/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie opinii w sprawie uznania lasów ochronnych.
UCHWAŁA NR VII/46/07UCHWAŁA NR VII/46/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
UCHWAŁA NR VIII/47/07UCHWAŁA NR VIII/47/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
UCHWAŁA NR VIII/48/07UCHWAŁA NR VIII/48/2007 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008 r.
UCHWAŁA NR VIII/49/07UCHWAŁA NR VIII/49/2007 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
UCHWAŁA NR VIII/50/07UCHWAŁA NR VIII/50/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR VIII/51/07UCHWAŁA NR VIII/51/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR VIII/52/07UCHWAŁA NR VIII/52/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
UCHWAŁA NR VIII/53/07UCHWAŁA NR VIII/53/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR VIII/54/07UCHWAŁA NR VIII/54/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
UCHWAŁA NR VIII/55/07UCHWAŁA NR VIII/55/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Brańsk oświadczenia "lustracyjnego".
UCHWAŁA NR VIII/56/07UCHWAŁA NR VIII/56/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Brańsk oświadczenia "lustracyjnego".
UCHWAŁA NR VIII/57/07UCHWAŁA NR VIII/57/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
UCHWAŁA NR IX/58/07UCHWAŁA NR IX/58/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2007 r. sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
UCHWAŁA NR IX/59/07UCHWAŁA NR IX/59/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR IX/60/07UCHWAŁA NR IX/60/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR IX/61/07UCHWAŁA Nr IX/61/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
UCHWAŁA NR IX/62/07Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo
UCHWAŁA NR IX/63/07UCHWAŁA NR IX/63/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
UCHWAŁA NR IX/64/07UCHWAŁA NR IX/64/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/54/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
UCHWAŁA NR IX/65/07UCHWAŁA NR IX/65/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR X/66/07UCHWAŁA NR X/66/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
UCHWAŁA NR X/67/07UCHWAŁA NR X/67/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
UCHWAŁA NR X/68/07UCHWAŁA Nr X/68/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
UCHWAŁA NR X/69/07UCHWAŁA Nr X/69/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 31 grudnia grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011.
UCHWAŁA NR X/70/07UCHWAŁA NR X/70/07 RADY GMINY BRAŃSK z dniaz dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
UCHWAŁA NR X/71/07UCHWAŁA NR X/71/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2008 rok.
UCHWAŁA NR X/72/07UCHWAŁA NR X/72/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR X/73/07UCHWAŁA NR X/73/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk
UCHWAŁA NR X/74/07

UCHWAŁA NR X/74/07 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 


Rok 2008

UCHWAŁA NR XI/75/08UCHWAŁA NR XI/75/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.
UCHWAŁA NR XI/76/08UCHWAŁA NR XI/76/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku.

 

UCHWAŁA NR XI/77/08

UCHWAŁA NR XI/77/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Brańsk.
UCHWAŁA NR XI/78/08UCHWAŁA NR XI/78/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat.
UCHWAŁA NR XI/79/08UCHWAŁA NR XI/79/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brańsk do Lokalnej Grupy Działania w ramach programu LEADER.
UCHWAŁA NR XI/80/08UCHWAŁA NR XI/80/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Brańsk na lata 2001-2020.
UCHWAŁA NR XI/81/08UCHWAŁA NR XI/81/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA NR XI/82/08UCHWAŁA NR XI/82/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizacji wspólnego zadania ze Starostą Powiatu Bielskiego.
UCHWAŁA NR XI/83/08UCHWAŁA NR XI/83/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizacji wspólnego zadania ze Starostą Powiatu Bielskiego.
UCHWAŁA NR XI/84/08Uchwała Nr XI /84/ 08 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych
UCHWAŁA NR XI/85/08UCHWAŁA NR XI/85/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XI/86/08UCHWAŁA NR XI/86/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XI/87/08UCHWAŁA NR XI/87/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XI/88/08UCHWAŁA XI/88/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 14 marca 2008r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok tzw. „trzynastki” dla Wójta Gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XII/89/08UCHWAŁA XII/89/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brańsk

 

UCHWAŁA NR XII/90/08

UCHWAŁA XII/90/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Brańsk do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędu administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie" Działania 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA NR XII/91/08UCHWAŁA XII/91/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brańsk na lata 2008 - 2013.
UCHWAŁA NR XII/92/08UCHWAŁA XII/92/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XII/93/08UCHWAŁA XII/93/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia bilansusamorządowych instytucji kultury.
UCHWAŁA NR XII/94/08UCHWAŁA XII/94/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XIII/95/08UCHWAŁA NR XIII/95/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne
UCHWAŁA NR XIII/96/08UCHWAŁA NR XIII/96/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkówan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XIII/97/08UCHWAŁA NR XIII/97/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróznianie zbiorników bezodpływowych.
UCHWAŁA NR XIII/98/08UCHWAŁA NR XIII/98/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Domanowo".
UCHWAŁA NR XIII/99/08UCHWAŁA NR XIII/99/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Holonki".
UCHWAŁA NR XIII/100/08UCHWAŁA NR XIII/IOO/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalnica".
UCHWAŁA NR XIII/101/08UCHWAŁA NR XIII/101/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kiersnowo".
UCHWAŁA NR XIII/102/08UCHWAŁA NR XIII/I02/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klichy".
UCHWAŁA NR XIII/103/08UCHWAŁA NR XIII/I03/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mień".
UCHWAŁA NR XIII/104/08UCHWAŁA NR XIII/I04/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Oleksin".
UCHWAŁA NR XIII/105/08UCHWAŁA NR XIII/105/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Patoki".
UCHWAŁA NR XIII/106/08UCHWAŁA NR XIII/I06/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Puchały Stare".
UCHWAŁA NR XIII/107/08UCHWAŁA NR XIII/107/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Spieszyn".
UCHWAŁA NR XIII/108/08UCHWAŁA NR XIII/108/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szmurły".
UCHWAŁA NR XIII/109/08UCHWAŁA NR XIII/109/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Świrydy".
UCHWAŁA NR XIII/110/08UCHWAŁA Nr XIII/110/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wartości punktu i ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.
UCHWAŁA NR XIII/111/08UCHWAŁA Nr XIII/111/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XIII/112/08UCHWAŁA NR XIII/112/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XIV/113/08UCHWAŁA NR XIV/113/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XIV/114/08UCHWAŁA NR XIV/114/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku.
UCHWAŁA NR XIV/115/08UCHWAŁA NR XIV/115/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
UCHWAŁA NR XIV/116/08UCHWAŁA NR XIV/116/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
UCHWAŁA NR XIV/117/08UCHWAŁA NR XIV/117/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”.
UCHWAŁA NR XIV/118/08UCHWAŁA NR XIV/118/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XIV/119/08UCHWAŁA NR XIV/119/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brańsk.
UCHWAŁA NR XIV/120/08UCHWAŁA NR XIV/120/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
UCHWAŁA NR XV/121/08UCHWAŁA NR XV/121/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
UCHWAŁA NR XV/122/08UCHWAŁA NR XV/122/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra
UCHWAŁA NR XV/123/08UCHWAŁA NR XV/123/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych
UCHWAŁA NR XV/124/08UCHWAŁA NR XV/124/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 19 listopada 2008 r. intencyjna w sprawie przyjęcia w uchwale budżetowej na rok 2009 zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Szmurły od km. 0+000 - 0+585".
UCHWAŁA NR XVI/125/08UCHWAŁA NR XVI/125/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XVI/126/08UCHWAŁA NR XVI/126/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XVI/127/08UCHWAŁA NR XVI/127/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XVI/128/08UCHWAŁA NR XVI/128/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie opłat od posiadania psów na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XVI/129/08UCHWAŁA NR XVI/129/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie załatwienia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gminy Brańsk
UCHWAŁA NR XVI/130/08UCHWAŁA NR XVI/130/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
UCHWAŁA NR XVI/131/08UCHWAŁA NR XVI/131/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk
UCHWAŁA NR XVI/132/08UCHWAŁA NR XVI/132/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk
UCHWAŁA NR XVI/133/08UCHWAŁA NR XVI/133/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XVI/134/08UCHWAŁA NR XVI/134/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XVI/135/08UCHWAŁA NR XVI/135/08 RADY GMINY BRAŃSK z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Brańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Jaworowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-04-23

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-04-23

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-04-23