Oferta pracy na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

Wójt Gminy Brańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

 

1. Wymagania niezbędne:

a. Obywatelstwo polskie,
b. Wykształcenie wyższe: kierunek budownictwo, architektura, urbanistyka, prawo, administracja,
c. Znajomość obsługi komputera,
d. Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania administracyjnego, organizacji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, ochrony zbytków i opieki nad zabytkami,
e. Dobry stan zdrowia,
f. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2. Wymagania dodatkowe:

a. Preferowane doświadczenie zawodowe
b. Znajomość języków obcych
c. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność, terminowość, umiejętność samodzielnego korzystania z przepisów prawa

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz spraw dotyczących drogownictwa (przeglądy dróg, planowanie budowy, modernizacji i remontu dróg)
b. Gospodarowanie zasobami gminnych kopalin
c. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych oraz spraw z zakresu ochrony środowiska
d. Nadzorowanie utrzymania wysypiska gminnego
e. Dokonywanie przeglądów pomieszczeń budynków będących własnością gminy
f. Prowadzenie postępowań z zakresu udzielania zamówień publicznych
g. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz weryfikacją dokumentacji technicznej na gminne zadania inwestycyjne, spraw z zakresu: ochrony dóbr kultury oraz zabytków, przyznawania dodatków mieszkaniowych, spraw związanych bieżącym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych

4. Wymagane dokumenty

a. Życiorys (CV)
b. List motywacyjny
c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)
e. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
f. Oświadczenie o niekaralności.
g. Zaświadczenie lekarskie
h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach należy składać:

- osobiście w siedzibie urzędu, lub
- pocztą elektroniczną na adres: bransk@zgwrp.org.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
- pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego w terminie do dnia 11 marca 2008 roku

Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.

Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./

Wójt Gminy Brańsk

 

mgr Krzysztof Jaworowski

Brańsk, dnia 25 luty 2008r.

 

 

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.


W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Szmurło Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-02-25

Data modyfikacji: 2008-02-25

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-02-25