Wójt Gminy Brańsk
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w referacie BGRŚ

1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe
b. Znajomość obsługi komputera,
c. Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania      administracyjnego, ustawy o gospodarce komunalnej, drogach publicznych, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.  Wymagania dodatkowe:
a. Preferowane doświadczenie zawodowe i wykształcenie o kierunku planowanie przestrzenne, gospodarowanie nieruchomościami, rolnictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria ruchu.
b.  Znajomość języków obcych

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług, urządzeń komunalnych (wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz itp.) w tym usuwanie awarii. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, ulic, mostów i placów w tym usuwanie awarii oraz spraw organizacji ruchu drogowego. Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany w tych kwalifikacjach. Prowadzenie na bieżąco ewidencji dróg gminnych, urządzeń i mostów. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i rozwojem usług komunalnych na rzecz mieszkańców gminy (zaopatrzenie w wodę, rozwiązanie gospodarki ściekowej, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie w energie elektryczną) w tym spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom. Opracowywanie strategii rozwoju gminy, jej wdrażanie, monitorowanie i analiza. Prowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP.
4.  Wymagane dokumenty
a. Życiorys (CV)
b. List motywacyjny
c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)
e. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
f. Oświadczenie o niekaralności.
g. Zaświadczenie lekarskie
h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach należy składać:
• osobiście w siedzibie urzędu, lub
• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
• pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk
z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor w referacie BGRŚ w terminie do dnia 10 lipca 2008 roku.
Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.
Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./
    
    Wójt Gminy Brańsk

mgr Krzysztof Jaworowski
Brańsk, dnia 26 czerwiec 2008r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Szmurło Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-06-27

Data modyfikacji: 2008-06-27

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-06-27