Wójt Gminy Brańsk
ogłasza nabór na stanowisko pracy podinspektora w Referacie BGRŚ1. Wymagania niezbędne:
   a. Wykształcenie wyższe
   b. Znajomość obsługi komputera,
   c. Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania      administracyjnego, ustawy o gospodarce komunalnej, drogach publicznych, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.  Wymagania dodatkowe:
   a. Preferowane doświadczenie zawodowe i wykształcenie o kierunku planowanie przestrzenne, gospodarowanie nieruchomościami, rolnictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria ruchu.
   b.  Znajomość języków obcych

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług, urządzeń komunalnych (wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz itp.) w tym usuwanie awarii. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, ulic, mostów i placów w tym usuwanie awarii oraz spraw organizacji ruchu drogowego. Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany w tych kwalifikacjach. Prowadzenie na bieżąco ewidencji dróg gminnych, urządzeń i mostów. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i rozwojem usług komunalnych na rzecz mieszkańców gminy (zaopatrzenie w wodę, rozwiązanie gospodarki ściekowej, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie w energie elektryczną) w tym spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom. Opracowywanie strategii rozwoju gminy, jej wdrażanie, monitorowanie i analiza. Prowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP.

4.Wymagane dokumenty
   a. Życiorys (CV)
   b. List motywacyjny
   c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
   d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)
   e. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   f. Oświadczenie o niekaralności.
   g. Zaświadczenie lekarskie
   h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach należy składać:
    • osobiście w siedzibie urzędu, lub
    • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl w przypadku
       posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
    • pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk
z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor w referacie BGRŚ w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 roku.
      Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.
Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.
     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./
    

w/z Wójta
mgr Monika Piotrowska

Zastępca WójtaBrańsk, dnia 04.08. 2008r.

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.


W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Szmurło Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-08-04

Data modyfikacji: 2008-08-04

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-08-04