Brańsk, dnia 21 styczeń 2008r.

 

Wójt Gminy Brańsk
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds.  wymiaru i ewidencji opłat za pobór wody.


1. Wymagania niezbędne:
 a. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym
 b. Minimum roczny staż na takim samym lub podobnym stanowisku,
 c. Znajomość obsługi komputera,
 d. Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, znajomość przepisów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, przepisów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jst.

2.  Wymagania dodatkowe:
 a. Preferowana znajomość języków obcych
 b. Znajomość programu komputerowego „woda” przeznaczonego do poboru opłat za wodę.
 c. W zakresie predyspozycji osobowościowych mile widziana komunikatywność, skrupulatność, dzielenie się informacją, umiejętności analityczne.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1) Dokonywanie wymiaru opłaty za pobór wody raz na kwartał,
 2) Kontrola rachunkowa inkasentów dokonujących opłaty za pobór wody,
 3) Prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową w zakresie przypisów, wpłat, odpisu i zwrotu opłaty za pobór wody,
 4) Dokonywanie uzgodnień kwartalnych, półrocznych i rocznych w zakresie ewidencji księgowej,
 5) Sporządzanie bilansu zamknięcia rocznego wpłat,
 6) Terminowe wszczynanie postępowania w stosunku do podatników zalegających z płatnością opłaty za pobór wody,
 7) Analiza kosztów poniesionych do produkcji wody,
 8) Opracowywanie projektów decyzji w sprawie udzielanych ulg i umorzeń.

4.  Wymagane dokumenty
 a.    Życiorys (CV)
 b. List motywacyjny
 c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
 d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy
 e. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 f. Oświadczenie o niekaralności.
 g. Zaświadczenie lekarskie
 h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach należy składać:
 • osobiście w siedzibie urzędu, lub
 • pocztą elektroniczną na adres: bransk@zgwrp.org.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk
z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru i ewidencji opłat za pobór wody w terminie do dnia 5 lutego 2008roku
Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.
Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./
    
Wójt Gminy Brańsk
mgr Krzysztof Jaworowski

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.


W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Renata Falkowska Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2008-01-21

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-01-21

Data modyfikacji: 2008-01-21

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-01-21