Wójt Gminy Brańsk
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat.

1.  Wymagania niezbędne:
 a. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym
 b. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności znajomość programów pakietu podatki.
 c. Znajomość ordynacji podatkowej i przepisów obowiązujących w sferze wymiaru podatków i opłat lokalnych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Wymagania dodatkowe:
 a. Preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień podatkowych, praktyczna znajomość prowadzenia postępowania podatkowego i administracyjnego.
 b. Kreatywność, komunikatywność, skrupulatność, umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy, umiejętność  analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole komunikacja werbalna i pisemna.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 a. wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów na podstawie informacji z geodezji
 b. wymiar podatku rolnego
 c. prowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z Ordynacją podatkową do podejmowania decyzji w sprawach ulg i umorzeń w podatkach
 d. opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych
 e. wymiar podatku leśnego
 f. wymiar podatku od nieruchomości
 g. wymiar podatku od środków transportowych
 h. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
 i. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
 j. prowadzenie kontroli podatkowych
 k. wprowadzanie informacji do BIP
 l. opracowywanie projektów decyzji w sprawach podatkowych
 m. stosowanie pomocy przedsiębiorcom
 n. sporządzanie sprawozdań finansowych.

4.  Wymagane dokumenty
 a. Życiorys (CV)
 b. List motywacyjny
 c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
 d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)
 e. Wypełniony kwestionariusz osobowy
 f. Oświadczenie o niekaralności.
 g. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
 h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
 • osobiście w siedzibie urzędu, lub
 • pocztą elektroniczną na adres: bransk@zgwrp.org.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat  w terminie do dnia 14 grudnia 2007 roku                      
Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.
Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./


Wójt Gminy Brańsk
mgr Krzysztof Jaworowski

Brańsk, dnia 27 listopad 2007r.

 

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.


W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Renata Falkowska Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-11-27

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-11-28

Data modyfikacji: 2007-12-03

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-11-28