Oferta pracy na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, łowiectwa, zadrzewień i zalesień

Wójt Gminy Brańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, łowiectwa, zadrzewień i zalesień.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a.       Wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rolnictwo, leśnictwo,

b.      Znajomość obsługi komputera,

c.       Znajomość przepisów prawnych w szczególności prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o trzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a.       Preferowane doświadczenie zawodowe.

b.      Znajomość języków obcych

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwa, a dotyczących w szczególności łowiectwa, zwalczania chorób zwierzęcych, zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochrony gruntów leśnych, nasiennictwa i gospodarki wodnej, ochrony powietrza atmosferycznego.

Współpraca ze służbami doradztwa rolniczego: Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izbą Rolniczą itp.

Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

Opracowywanie strategii rozwoju gminy, jej wdrażanie, monitorowanie i analiza.

 

1.       Wymagane dokumenty

a.       Życiorys (CV)

b.      List motywacyjny

c.       Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)

d.      Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)

e.       Wypełniony kwestionariusz osobowy

f.        Oświadczenie o niekaralności.

g.       Zaświadczenie lekarskie

h.       Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zaklejonych kopertach, należy składać:

·        osobiście w siedzibie urzędu, lub

·        pocztą elektroniczną na adres: ugbransk@zgwrp.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub

·        pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, łowiectwa, zadrzewień i zalesień w terminie do dnia 29 czerwca  2007 roku.

Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.

Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./

 

Wójt Gminy Brańsk

 

mgr Krzysztof Jaworowski

 

Brańsk, dnia 14 czerwca 2007r.

 

 

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.

W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Jaworowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-06-14

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Data modyfikacji: 2007-06-15

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-06-15