Nabór na stanowisko pracy podinspektora ds. wymiaru podatku od środków transportowych i ewidencji analitycznej w budżecie

Wójt Gminy Brańsk
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. wymiaru podatku od środków transportowych i ewidencji analitycznej w budżecie.


1.Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym
b. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu „podatki” i programu „Bestia”.
c. Znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów prawnych w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych i ordynacji podatkowej,

2.Wymagania dodatkowe:
a. Preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień podatkowych, praktyczna znajomość prowadzenia postępowania podatkowego i administracyjnego.
b. Znajomość języków obcych.
c. Kreatywność, komunikatywność, skrupulatność, umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy, umiejętność analitycznego myślenia.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. Wymiar podatku od środków transportowych i prowadzenie ewidencji,
b. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawki podatkowej,
c. Ewidencja analityczna w zakresie zaangażowania wydatków budżetowych w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych, wystawianie pokwitowań za wpłaty gotówkowe do kasy Urzędu Gminy oraz pobieranie należnych odsetek za zwłokę,
d. Dokonywanie kontroli rozliczania wpłat przyjętych przez kasjera do kasy,
e. Obsługa programu „Bestia” w zakresie modułu uchwały, sprawozdania, komunikacja i raporty,
f. Wprowadzanie informacji do BIP,
g. Obsługa serwisu RIO w Białymstoku,
h. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z Ordynacją Podatkową do podejmowania decyzji w sprawach ulg i umorzeń.

4.Wymagane dokumenty
a. Życiorys (CV)
b. List motywacyjny
c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)
e. Wypełniony kwestionariusz osobowy
f. Oświadczenie o niekaralności.
g. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:
• osobiście w siedzibie urzędu, lub
• pocztą elektroniczną na adres: ugbrans@zgwrp.org.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
• pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru podatku od środków transportowych i ewidencji analitycznej w budżecie w terminie do dnia 1 czerwca 2007 roku
Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.
Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./


Wójt Gminy Brańsk
mgr Krzysztof Jaworowski

Brańsk, dnia 16 maj 2007r.

 

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.

W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Jaworowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-05-16

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-05-17

Data modyfikacji: 2007-05-17

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-05-17