Oferta pracy na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności dowodów osobistych.

Wójt Gminy Brańsk
ogłasza nabór na stanowisko pracy podinspektora ds. ewidencji ludności dowodów osobistych.

1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe.
b. Znajomość obsługi komputera,
c. Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Wymagania dodatkowe:
a. Preferowane doświadczenie zawodowe i wykształcenie o kierunku administracyjnym.
b. Znajomość języków obcych

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych.
a. Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem, utratą dokumentów tożsamości,
b. Bieżąca aktualizacja danych w bazie komputerowej ewidencji ludności,
c. Zabezpieczanie danych komputerowych,
d. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, sporządzanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
e. Podejmowanie czynności wynikających z ustaw mających na celu wykonywanie obowiązku meldunkowego, aktualizację ewidencji oraz obowiązku wydawania dowodów osobistych osobom pełnoletnim w szczególności poborowym.
2. Współpraca z Terenowym Bankiem Danych, z innymi urzędami i instytucjami
3. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

1. Wymagane dokumenty
a. Życiorys (CV)
b. List motywacyjny
c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)
d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)
e. Wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o stanowisko
f. Oświadczenie o niekaralności.
g. Zaświadczenie lekarskie
h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zaklejonych kopertach, należy składać:
• osobiście w siedzibie urzędu, lub
• pocztą elektroniczną na adres: bransk@zgwrp.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
• pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  w terminie do dnia 21 sierpnia 2007 roku.
Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.
Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./

Brańsk, dnia 03.08. 2007r.

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.


W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Jaworowski Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-08-03

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-08-07

Data modyfikacji: 2007-08-07

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-08-07