Wójt Gminy Brańsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. planowania, inwestycji i rozwoju lokalnego.

 

1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe
  2. Znajomość obsługi komputera,
  3. Znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. Preferowane doświadczenie zawodowe o kierunku budowlanym lub drogowym lub geodezyjnym lub gospodarki przestrzennej.

b. Znajomość języków obcych

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: planowanie inwestycji gminnych mających na celu rozwój gminy oraz modernizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, prowadzenie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych na te cele, uzyskiwanie informacji o inicjatywach i programach Unii Europejskiej służących rozwojowi gminy, ocena i analiza planowanych przedsięwzięć na etapie programowania, wskazywanie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja procesu udzielania dofinansowania a następnie realizacja planowanego przedsięwzięcia; współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi przy realizacji wspólnych projektów z udziałem gminy; organizowanie współpracy gminy w zakresie inwestycji z innymi gminami oraz inwestycjami o charakterze lokalnym i ponad lokalnym, promocja gminy.

 

4. Wymagane dokumenty

a. Życiorys (CV)

b. List motywacyjny

c. Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach)

d. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem)

e. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

f. Oświadczenie o niekaralności.

g. Zaświadczenie lekarskie

h. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach należy składać:

· osobiście w siedzibie urzędu, lub

· pocztą elektroniczną na adres: bransk@zgwrp.org.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub

· pocztą na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul Rynek 8, 17 –120 Brańsk

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. planowania, inwestycji i rozwoju lokalnego w terminie do dnia 2 listopada 2007 roku

Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańsk.

Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póź. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm./

Brańsk, dnia 16 październik 2007r.

 

Warunki przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Brańsk.


W teście kwalifikacyjnym za każdą poprawną odpowiedź na postawione pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym uzyskali wynik większy niż 70% punktów możliwych do uzyskania.
Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza się maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów.
Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę ustną więcej niż 5 kandydatów w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów.
Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
Członkowie komisji przeprowadzają rozmowę z kandydatami na podstawie wcześniej przygotowanego zestawu pytań.
Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji.
Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska, na podstawie 3 ustalonych kryteriów.
Członkowie komisji oceniają kandydatów stosując do każdego z 3 kryteriów oceny punktowe od 1-10 według następującej skali:
- 1-2 - niezadowalająca
- 3-4 - zadowalająca
- 5-6 - dobra
- 7-8 - bardzo dobra
- 9-10 - celująca
Ocena kandydata jest efektem dyskusji członków komisji i wymiany opinii.
Maksymalnie liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:
1. Przygotowanie merytoryczne
a. znajomość aktualnej sytuacji w danej problematyce
b. posiadane doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. doświadczenie w pracy w administracji.
2. Treść i poprawność wypowiedzi
a. udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań
b. rozwinięcie wypowiedzi – przykłady odnoszące się do doświadczeń kandydata, prezentacja własnych poglądów lub koncepcji,
c. wyrażanie opinii w sposób jasny i zrozumiały,
3. Umiejętność prezentacji
a. ogólne wrażenie prezentacji
b. przygotowanie do rozmowy
c. komunikatywność
d. łatwość nawiązywania kontaktu z członkami zespołu,
e. prezentacja motywacji do ubiegania się o dane stanowisko.
Kandydat otrzymujący 100% punktów z testu i od 27-30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia z sugestią pracy stałej,
Kandydat otrzymujący 99% - 70% punktów z testu i od 21 do 26 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaproponowany Wójtowi do zatrudnienia na czas określony,
Kandydat, który osiągnął wynik poniżej 70% punktów z testu i poniżej 21 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie proponowany Wójtowi do zatrudnienia.
W sytuacjach wyjątkowych Wójt Gminy może obniżyć punktację i zatrudnić kandydata na stanowisko zgodnie kolejnością uszeregowania kandydatów, według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Renata Falkowska Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Data wytworzenia: 2007-10-16

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2007-10-17

Data modyfikacji: 2007-10-17

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2007-10-17