KOMPETENCJE WÓJTA GMINY

 

  1. Wójt jest kierownikiem zakładu pracy – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zatrudnia i      zwalnia pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i  zakładów budżetowych.
  2. Obowiązki wójta:

1)      jest organem administracyjnym, posiada status jednoosobowego organu wykonawczego gminy.

2)      reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach należących do
gminy.

3)      przygotowuje projekty uchwał rady i określa sposób wykonania uchwał.

4)      gospodaruje mieniem komunalnym.

5)      pełni funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników
urzędu, w tym zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz dyrektorów i kierowników zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy.

6)      nadzoruje realizację budżetu gminy i wspólnie ze skarbnikiem odpowiada za zachowanie dyscypliny budżetowej.

7)      organizuje właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

8)      zatwierdza dowody księgowe do wypłaty.

9)       realizuje politykę kadrową i odpowiada za przestrzeganie prawa pracy.

10)   wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.

11)   jest terenowym organem w sprawach obrony cywilnej.

12)   udziela pełnomocnictw i upoważnień pracownikom urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

13)   w sprawach nie cierpiących zwłoki, mogących zagrażać życiu obywateli
i bezpieczeństwu publicznemu gminy, może wydać przepisy porządkowe.

14)   wydaje zarządzenia należące do jego kompetencji wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu.

15)   bierze udział oraz udziela wyjaśnień podczas posiedzeń rady, komisji rady oraz innych statutowo powołanych organów.

16)   zatwierdza zakresy czynności pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów zakładów budżetowych.

17)   wójt lub osoba upoważniona przez wójta udzielają informacji środkom masowego przekazu.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Adamczyk Urząd Gminy Brańsk

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Klepacki

Wprowadzający: Marek Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-02-15

Modyfikujący: Marek Klepacki

Data modyfikacji: 2008-02-15

Opublikował: Marek Klepacki

Data publikacji: 2008-02-15